Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka, sa uskutoční zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, farby, lepidlá… Zber sa uskutoční dňa 06. 11. 2018 t. j. v utorok od 15:00 do 18:00 na zbernom dvore. Všetky tekuté druhy odpadu je potrebné mať v uzatvorených označených nádobách. Odpady sa nebudú prelievať, musia byť nachystané v nádobách vhodných na prepravu, aby neprišlo k vyliatiu počas prepravy.

Nie je možné zobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe!

  •  
  •  

Pridať komentár

Your email address will not be published.