Otváracie hodiny zberného dvora

Deň01. 04. – 31. 10.01. 11. – 31. 03.
Streda10:00 – 18:0010:00 – 17:00
Sobota08:00 – 17:0009:00 – 16:00

Zberný dvor (ďalej ZD) Rovinka na Železničnej ulici je jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom (ďalej KO) a drobným stavebným odpadom (ďalej DSO) v obci. Slúži občanom obce Rovinka – fyzickým osobám na odovzdávanie triedených zložiek komunálneho odpadu, ktoré sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

Na zberný dvor obce Rovinka nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činnosti tvoriaci predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa

Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní sa riadiť pokynmi obsluhy zberného dvora.

Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je pre obyvateľov obce Rovinka – fyzické osoby bezplatné okrem odovzdávania DSO, na ktorý je stanovený množstevný zber a poplatok za DSO je určený v aktuálnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka.

Prevádzka zberného dvora je zabezpečená obcou Rovinka.

Na zbernom dvore musí byť:

 • zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená,
 • osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa katalógu odpadov, pre ktorý je určený,
 • skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
 • manipulačná plocha.

ČO JE/ NIE JE MOŽNÉ NA ZBERNOM DVORE ODOVZDAŤ

Na zberný dvor JE POVOLENÝ len vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre fyzické osoby, ktoré majú uhradený poplatok za vývoz domového komunálneho odpadu v obci Rovinka. Občania sú na výzvu pracovníkov zberného dvora povinní zapísať sa do formuláru návštevníkov zberného dvora. V prípade, že sa občan odmietne do uvedeného formuláru zapísať, nebude mu umožnené odpad odovzdať. Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálneho odpadu, a to osobitne: Zoznam odpadov

Na zberný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz:

 • Zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu z domácností.
 • Objemného odpadu ako napr.: PVC, molitan, matrace, koberce, kreslá a sedačky, komponenty z motorových vozidiel a pod.
 • Pneumatík, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
 • Zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok organizuje obec dvakrát ročne. Občania sú o termínoch zberu informovaní prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky.

Obsahom odpadu nemôže byť:

 • nerozobratý nábytok,
 • uhynuté zvieratá,
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty),
 • chemické látky, farby a ich obaly.

Obec Rovinka má zavedený množstvový systém zberu komunálnych a drobných stavebných odpadov. Každá domácnosť si môže prispôsobiť veľkosť nádoby podľa množstva odpadu, ktorý vyprodukuje.

Od 1.1.2016 je možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.