Zákon o odpadoch priniesol šesť základných farieb kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy, oranžová na obaly z viacvrstvových kombinovaných obalov – tetrapaky, hnedá na biologicky rozložiteľné odpady. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení. Pri rozhodovaní, či odpad možno recyklovať a do akej nádoby na separovaný odpad patrí nám môžu pomôcť aj označenia na výrobkoch.

Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie.

Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyklovateľný. Čísel-ný, resp. písomný kód označuje druh odpadu (napr. PET – polyety-lén tereftalát). Aby bol odpad skutočne zre-cyklovaný, musí byť najprv vytriedený!!!

Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený z recyklovaných mate-riálov.

Označenie vyjadruje, že obal má byť po po-užití vhodený do zber-nej nádoby, v prípade recyklovateľného ma-teriálu do príslušnej nádoby na triedený zber odpadov.

Označenie vyjadruje, že výrobca obalu za-platil tzv. oprávnenej organizácii poplatok. Oprávnená organizácia zabezpečuje formou fi-nančnej podpory spät-ný zber = triedenie obalov uvedených na trh.

Tento symbol sa pou-žíva na označovanie elektrických a elektro-nických zariadení.