Vybavuje: Mgr. Boris Kir

Telefón: 02 / 59304058

Obec Rovinka vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť obci Rovinka skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:

  • fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Rovinka,
  • fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Rovinka trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť,
  • právnické osoby a podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť.

Potrebné tlačivá k ohlasovacej povinnosti sú k dispozícii na našej stránke a na obecnom úrade.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa hradí bez vyrubenia do 31. marca príslušného roka. Ročný poplatok za komunálne odpady je možné zaplatiť priamo do pokladne na obecnom úrade, prevodom na účet alebo šekom.

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Doba vybavenia:

  • doba na zaevidovanie je na počkanie,
  • doba realizácie prevzatia nádob na komunálny odpad (120 l, 240 l) podľa aktuálneho stavu v sklade, (sklad na zbernom dvore, prevádzkový čas – otváracie hodiny zberného dvora),
  • doba realizácie prevzatia nádob na papier (120 l, 240 l) do 30 dní,
  • doba realizácie prevzatia nádob na komunálny odpad, na papier a plasty (1100 l) do 30 dní.

Určenie poplatku a jeho splatnosť na rok 2024

Poplatok sa v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach podľa objemu zberných nádob ustanovuje nasledovne:

Sadzba poplatku

(za liter/odvoz)

Objem nádoby

(v litroch)

Počet odvozov

(za rok)

Cena za 1 odvoz

(v EUR)

Suma ročného poplatku

(v EUR)

0,030 € 120 12 3,60 43,20
0,030 € 120 26 3,60 93,60
0,030 € 240 26 7,20 187,20
0,030 € 1 100 26 33,00 858,00
0,030 € 1 100 52 33,00 1 716,00

Poplatok je potrebné uhradiť do 31. 3. príslušného kalendárneho roka (v roku 2024 do 31. 03. 2024) v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade Rovinka, resp. prevodom na účet obce: SK61 0200 0000 0000 2472 2112, pre úhradu na účet si treba vygenerovať variabilný symbol na stránke zbernydvorrovinka.sk/platby, alebo uviesť do poznámky meno za koho sa platí odpad + adresa nehnuteľnosti, za ktorú sa platí odpad, bez jednoznačných údajov, nie je možné platbu priradiť.