Záleží Vám na životnom prostredí? Aj malým pričinením v rámci svojich možností, dokážeme spolu veľké veci. PRILOŽME VŠETCI RUKY K DIELU: V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov… Obrovské skládky odpadov, ktoré zaberajú krajinu, alebo komíny spaľovní odpadov sa môžu znížiť až o 31 %.

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládky, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

Dôvodov prečo separovať, je naozaj veľa. Správne triedenie odpadov:

  • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie šetrí prírodné zdroje surovín a energie
  • redukuje množstvo odpadu na skládkach
  • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou