Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa 23. 10. 2019 t. j. v stredu od 15.00 h do 18.00 h na Zbernom dvore Rovinka uskutoční zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické...

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa uskutoční zber nebezpečného odpadu, dňa 25. 04. 2019 t. j. vo štvrtok od 15.00 h do 18.00 h na Zbernom dvore Rovinka. Všetky tekuté druhy odpadu...

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka, sa uskutoční zber nebezpečného odpadu –...