Vybavuje: Milan Hrajnoha

Telefón: 02 / 59304058

 

Obec Rovinka vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť obci Rovinka skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:

  • fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Rovinka,
  • fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Rovinka trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť,
  • právnické osoby a podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť.

Potrebné tlačivá k ohlasovacej povinnosti sú k dispozícii na našej stránke a na obecnom úrade.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa hradí bez vyrubenia do 31. marca príslušného roka. Ročný poplatok za komunálne odpady je možné zaplatiť priamo do pokladne na obecnom úrade, prevodom na účet alebo šekom.

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Doba vybavenia:

  • doba na zaevidovanie je na počkanie,
  • doba realizácie prevzatia nádob na komunálny odpad (240 l, 120 l) podľa aktuálneho stavu v sklade, (sklad na zbernom dvore, prevádzkový čas – otváracie hodiny zberného dvora),
  • doba realizácie prevzatia nádob na papier (240 l) do 30 dní,
  • doba realizácie prevzatia nádob na komunálny odpad, na papier a plasty (1100 l) do 30 dní.