Biologický rozložiteľný odpad tvorí 40 – 45 % komunálneho odpadu. Najstaršou metódou zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu je kompostovanie, ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva. Využitie je možné vo veľkom aj v malom – v poľnohospodárstve aj vo vlastnej záhradke. Biologicky rozložiteľný odpad je druh odpadu, ktorý sa rozloží v prírode bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Ale biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný ľudskou činnosťou, ktorý sa ukladá na skládky odpadov spolu s ostatnými zložkami komunálneho odpadu negatívne vplýva na skládkované zložky (tvorba skládkového plynu a výluhu) a tým aj na životné prostredie. Pri separovanom zbere je však bioodpad surovinou, ktorú je možno premeniť na užitočný materiál (kompost) využiteľný v širokej škále ľudských činností.

Možnosť odovzdania: zberný dvor

Zásady správneho triedenia: bioodpad NESMIE byť zhnitý

  • odpad zo záhrad, parkov, cintorínov – tzv. zelený odpad (tráva, konáre, lístie, burina, zhnité ovocie, zelenina, piliny, drevná štiepka, zvyšky ovocia a zeleniny, orezy zo stromov a kríkov, slama, seno, hobliny, kvety…)
  • jedlé tuky a oleje z domácností
  • kuchynský a reštauračný odpad
  • zvyšky jedál a potravín
  • exkrementy zvierat
  • uhynuté zvieratá
  • tvorba kompostu
  • tvorba bioplynu