Z názvu vyplýva, že ide o zariadenia, ktoré pre svoju funkciu využívajú elektrickú energiu zo siete alebo z batérií. Aj v tomto prípade ide o zariadenia, ktoré patria medzi nebezpečný odpad a preto, keď sa stanú odpadom je dôležité s nimi správne nakladať. Obsahujú nebezpečné materiály, ktoré po rozklade v prírode, alebo na skládke komunálneho odpadu poškodzujú jednotlivé zložky životného prostredia.

Možnosť odovzdania: zberný dvor

 • kompletné spotrebiče, bez chýbajúcich komponentov (televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, pračky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností)
 • neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí, atď.)
 • jednotlivé prístroje sa pri spracovaní rozoberajú na jednotlivé súčasti a tie sa následne recyklujú alebo znovupoužívajú
 • elektronické prístroje obsahujú aj nebezpečné látky (olovo, ortuť, kadmium, berýlium) a nebezpečné chemikálie (brómové ohňovzdorné látky – polybrómové bifenyly, polybrómové difenylétery a tetrabrómobisfenol-A)
 • mobilný telefón obsahuje 500 – 1 000 komponentov
 • recykláciou sa dá využiť až 90 elektroodpadov

Z vytriedených zložiek sa vyrába napr.:

 • PVC-dlažba
 • plastobetón
 • sklenený recyklát (slúži na ďalšie spracovanie)
 • plastový aglomerát (slúži na ďalšie spracovanie)
 • hliníkový, medený, železný a oceľový šrot (slúži na ďalšie spracovanie)

 

Príklad označenia

Príklad označenia