Látky, ktoré obsahujú nebezpečné odpady (olovo, ortuť, rozpúšťadla, farby, kyseliny, a pod.) môžu na bežnej skládke preniknúť do podzemných vôd a tak sa dostať do potravinového reťazca a vážne poškodiť ľudské zdravie. Preto by sa mali tieto odpady odovzdávať na zberných dvoroch.

Možnosť odovzdania: zberný dvor – len v určených termínoch

  • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
  • kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
  • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky