Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka sa dňa 19. 06. 2018 (t.j. v utorok) od 15:00 do 18:00 hod uskutoční na zbernom dvore v Rovinke zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, farby, lepidlá… Všetky tekuté druhy odpadu je potrebné mať v uzatvorených označených nádobách. Odpady sa nebudú prelievať, musia byť nachystané v nádobách vhodných na prepravu, aby neprišlo k vyliatiu počas prepravy. Nakoľko zber nebezpečného odpadu musí zabezpečovať odborná firma, bude prebiehať len v tomto presne stanovenom termíne a čase a nebude predĺžený. Po tomto termíne zberný dvor nebude prijímať nebezpečný odpad. Ďalšie kolo zberu bude až na jeseň.

Nie je možné zobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe!

  •  
  •  

Pridať komentár

Your email address will not be published.