Platba poplatku za komunálny odpad

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa hradí bez vyrubenia do 31. marca príslušného roka. Ročný poplatok za komunálne odpady je možné zaplatiť priamo do pokladne na obecnom úrade, prevodom na účet alebo šekom. Po úhrade poplatku v hotovosti dostane platiteľ igelitové vrecia na plasty a nálepku na kontajner. V prípade úhrady poplatku prevodom na účet alebo šekom je vhodné si prísť vyzdvihnúť vrecia a nálepku na obecnom úrade najskôr o 2 dni. Pre umožnenie úhrady na účet sme pre Vás pripravil zoznamy, v ktorých je možné podľa mena, priezviska a roku narodenia identifikovať svoju výšku poplatku a variabilný symbol, ktorý treba pri úhrade použiť.  Úhradu poplatku realizujte na účet obce č. 1802404001/5600, IBAN: SK72 5600 0000 0018 0240 4001. Občania, ktorí platia odpad za viacero nehnuteľností sa v zoznamoch nachádzajú viac krát. Každá platba je len za 1 nehnuteľnosť. Je nutné dodržať použitie správneho variabilného symbolu, aby bolo možné platbu správne priradiť. Zoznam je len pomôcka na úhradu poplatku za odpad, nie je to zoznam dlžníkov. Pokiaľ ste už poplatok za odpad na rok 2018 uhradili a nachádzate sa v zozname, neuhrádzajte ho. Právnickým osobám budú zaslané faktúry. V prípade nezrovnalostí kontaktujte p. Milana Hrajnohu (tel. č. 02/59304058, e-mail: hrajnoha@obecrovinka.sk) príp. Ing. Tomáša Káčer (tel. č. 02/59304055, e-mail: kacer@obecrovinka.sk).

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018 – záhrady VJ II

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018 – záhrady VJ I

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018 – domácnosti

  •  
  •  

Pridať komentár

Your email address will not be published.